آرشیو دسته سبک زندگی

تلگرام و جرائم مرتبط با آن!

تلگرام و جرائم مرتبط با آن!

تلگرم، ۲۰میلیون ایرانی را مجذوب خود کرده‌است و البته که می‌تواند محل مناسبی برای به وقوع پیوستن جرایم سایبری نیز باشد. طبق آمارهای ارائه شده…